Grilpur 141968

Grilpur 141968
2x
Grilpur 141968
  • Grilpur 141968
  • Grilpur 141968
it it

GRIL PUR čistič rúr a grilov 500 mlŠpeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie organických pripálenín /tukov a pokrmov/ z rúr na pečenie a grilov. Odstraňuje mastnotu, pripáleniny a organické nečistoty.GRILPUR špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie organických pripálenín (tukov a pokrmov) z rúr na pečenie ... čítať viac


GRIL PUR čistič rúr a grilov 500 mlŠpeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie organických pripálenín /tukov a pokrmov/ z rúr na pečenie a grilov. Odstraňuje mastnotu, pripáleniny a organické nečistoty.GRILPUR špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie organických pripálenín (tukov a pokrmov) z rúr na pečenie a grilov: odstraňuje mastnotu uvoľňuje pripáleninyUpozornenie:Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Pred použitím prípravok treba pretrepať. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Prípravok nepoužívajte na horúce povrchy. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi kyselinu.Návod na použitie:Prípravok nastriekajte na znečistené miesto, rovnomerne rozotrite, nechajte pôsobiť 20 minút (pri silnejšom znečistení dlhšie) a nakoniec dôkladne umyte vodou.Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).Obsahuje:nátrium-2-etylhexylsulfát;1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-,N-(C8 - C18 a C18 – nenasytené acyl) deriváty, hydroxidy, soli; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát.Nebezpečenstvo:Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozornenie:Uchovávajte mimo dosahu detí.Nevdychujte aerosóly.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.Prvá pomoc:PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.Pokyny na zneškodnenie:Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.Zloženie:
Popis tovaru je spravidla možné nájsť tiež na stránkach internetových obchodov

UNBRANDED Grilpur špeciálny čistiaci prostriedok na odstránenie organických pripálenín 500 ml (3.59 €) na www.demro.sk
GRIL PUR GRILPUR čistič rúr a grilov 500 ml (4.29 €) na bugy.sk

Všeobecné parametre

Ostatné

  • Kódy predajcov 8585003912250
    2050039122509
recenzia
Dasha 23.04.2017

Celkové hodnotenie: 100 %

recenzia
pomer ceny a kvality

naposledy hodnotené produkty v tejto kategórii (9)