Banerová reklama


Reklamu je možné zadať do jednej alebo viacerých kategórií. Podľa typu reklamy bude zobrazovaná na homepage, kategóriovej a produktovej stránke.

Cena za zobrazenie
Banerová reklama je spoplatnená za zobrazenia. Pre každý typ reklamy je určená minimálna cena za 1000 zobrazení.

Približný počet zobrazení podľa jednotlivých kategórií je možné vidieť na stránke zoznam kategorií.

Do zobrazení sa započítavajú len skutočné zobrazenia cez štandardné internetové prehliadače so zapnutým javascriptom. Započíta sa presne každé jedno zobrazenie, to znamená ak je cena 2€ za 1000 zobrazení, a v daný deň sa reklama zobrazí 500x, tak je účtované 2/1000*500=1 €.

Keďže počet reklám zobrazených na stránke je obmedzený, systém zobrazí reklamy s najvyššou cenou za zobrazenie.
V prípade, že na danej pozícii je už zobrazená reklama iného partnera, môžete navýšením ceny za zobrazenie zvýšiť pozíciu svojej reklamy a zabezpečiť tak jej zobrazenie.
Zadávateľ aktuálne zobrazenej reklamy však môže kedykoľvek navýšiť cenu vlastnej reklamy a znovu tak uprednostniť jej zobrazenie pred vašou reklamou

Obmedzenie útraty na deň
Pre tento typ reklamy je možné obmedziť maximálnu sumu investovanú do jej zobrazenia na jeden deň. Po minutí tejto sumy sa už reklama v daný deň nebude zobrazovať

Úpravy
Reklamu je možné kedykoľvek upraviť alebo zneaktívniť

Typy banerovej reklamy
branding

Minimálna cena potrebná na zobrazenie tohto typu bannera je 10 EUR za 1000 zobrazení.

Možné zacielenie na konkrétnu značku

Zobrazuje sa len na kategóriových a produktových stránkach
 
home page 540 x 280 px

Statický obrázok vo formáte jpg, png vo veľkosti max 30 kB

Minimálna cena potrebná na zobrazenie tohto typu bannera je 5 EUR za 1000 zobrazení.

Zobrazuje sa len nahomepage
 
banner 300 x 300 px

Statický obrázok vo formáte jpg, png vo veľkosti max 30 kB

Minimálna cena potrebná na zobrazenie tohto typu bannera je 2 EUR za 1000 zobrazení.
 
banner 110 x 300 px

Statický obrázok vo formáte jpg, png vo veľkosti max 30 kB

Minimálna cena potrebná na zobrazenie tohto typu banera je 1 EUR za 1000 zobrazení.

Zobrazuje sa na kategóriových a produktových stránkach
 
textová reklama

Reklama sa skladá z obrázka 110 x 110 pixelov a textu o dĺžke maximálne 100 znakov.

Minimálna cena potrebná na zobrazenie textovej reklamy je 1 EUR.

Zobrazuje sa na kategóriových a produktových stránkach