Zmluvné podmienky


Spoločnosť MINET s.r.o. so sídlom na adrese L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, Slovensko,
IČO 44325894 , IČ DPH SK2022659397, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložkačíslo: 15212/S oddiel: Sro (ďalej „prevádzkovateľ“ alebo „najnakup.sk“), prevádzkuje internetový serverumožňujúci vyhľadávanie ponúk tovarov v internetových obchodoch na adrese www.najnakup.sk a partnerských weboch.

1, Popis služby

Najnakup.sk ponúka návštevníkom možnosť vyhľadávať tovar v ponukách partnerských internetových obchodov.Najnakup.sk zároveň poskytuje reklamné a marketingové služby v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2, Registrácia internetového obchodu

Do systému najnakup.sk sa môžu zaregistrovať internetové obchody. Registrujúci sa internetový obchod môže byť aj prevádzkovateľ trhoviska, ktorý na jednej strane inzeruje svoj tovar prostredníctvom internetovej stránky www.najnakup.sk a na druhej strane odkazuje na ponuky predajcov tretích strán, ktorí tovar predávajú prostredníctvom trhoviska vo vlastnom mene a na vlastný účet. Ak je v nasledujúcich podmienkach registrácie odkaz na internetový obchod, vzťahuje sa to len na prevádzkovateľa trhoviska. Predajcom tretích strán, ktorí využívajú trhovisko ako predajnú platformu, zostáva možnosť registrácie na vlastnú zodpovednosť na stránke www.najnakup.sk.

Internetové obchody musia spĺňať nasledovné podmienky:
 • obchod zatiaľ nie je v systéme zaregistrovaný
 • obchod prevádzkuje funkčné stránky – internetový obchod, v ktorom ponúka tovar na predaj konečnému spotrebiteľovi. Na stránkach je uvedený prevádzkovateľ obchodu, adresa, telefonický a mailový kontakt, IČO, prípadne iné náležitosti vyžadované všeobecnými právnymi predpismi SR
 • obchod musí dodávať tovar kamkoľvek na Slovensko, stránky obchodu musia byť úplne v slovenskom, prípadne českom jazyku. Obchodné podmienky predajcu musia byť kompatibilné so slovenskými zákonmi
 • obchod sa nešpecializuje na predaj príslušenstva, servisných a náhradných dielov, prípadne má unikátny, alebo personalizovaný sortiment, ktorý nie je bežne dostupný u viacerých predajcov
 • prevádzkovateľ nemá na najnakup.sk zaregistrovaný iný (duplicitný) obchod (doménu) s tým istým druhom tovaru
 • obchod, resp. trhovisko môže inzerovať na najnakup.sk len tie produkty, ktoré je možné nakúpiť priamo na jeho stránkach
 • obchod dodáva pravdivé a aktuálne informácie v požadovanom formáte v súlade s popisom jednotlivých položiek (viď Špecifikácia xml súboru), predovšetkým
  • ceny tovaru sú uvádzané v EUR vrátane DPH, recyklačných a autorských prípadne iných poplatkov. Cena je konečná (pri spôsobe platby dobierkou), neobsahuje len cenu za dopravu
  • popisy produktov nesmú obsahovať reklamné texty, ale len skutočný popis daného tovaru
  • obrázky produktov zobrazujú len samotný tovar, nesmú obsahovať logá obchodov ani žiadne iné informácie
  • jednotlivé tovary sú v súbore uvedené iba raz, s linkou vedúcou na stránku, kde je možné tovar zakúpiť
Pokiaľ prevádzkovateľ internetového obchod prevádzkuje viacero domén, tieto je možné registrovať a spravovať pod jedným účtom

3, Práva a povinnosti internetového obchodu

 • internetový obchod má po registrácii a schválení administrátorom z najnakup.sk prístup do administračného rozhrania (profil), v ktorom má možnosť editovať údaje zadané pri registrácii a tiež možnosť pristupovať k štatistikám vývoja preklikov do obchodu, objednávkam, faktúram, úhradám
 • internetový obchod aktualizuje údaje zadané na stránky prevádzkovateľa pri registrácii (najmä fakturačné údaje a kontakty), pokiaľ dôjde k ich zmene
 • internetový obchod poskytuje export predávaných tovarov v zmysle požiadaviek prevádzovateľa uvedených na stránke Špecifikácia xml súboru, pričom súbor obsahuje len nové, nepoužité tovary
 • internetový obchod sa zaväzuje k úhrade vystavených faktúr do doby ich splatnosti
 • najnakup.sk nenesie zodpovednosť za akékoľvek právne nároky partnerov alebo tretích strán, ktoré môžu vzniknúť

4, Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • prevádzkovateľ sťahuje a pravidelne aktualizuje ponuky internetového obchodu z dodávaného xml súborua umožňuje ich vyhľadať na www.najnakup.sk
 • prevádzkovateľ negarantuje zaradenie ponúk internetového obchodu do katalógu tovaru, špeciálne v prípadoch keď xml súbor obsahuje veľké množstvo ponúk (viac ako 1000)
 • prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje partnerov tretím stranám, okrem prípadov poskytnutia všeobecne voľne dostupných informácií o obchodoch a ich ponukách na partnerských portáloch prevádzkovateľa
 • prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť maximálnu funkčnosť poskytovanej služby, nezodpovedá však za škody spôsobené stratou alebo poškodením uložených informácií, prípadne útokom na internetový server
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu internetového obchodu, prípadne nezverejniť údaje ktoré sú v rozpore so všeobecnými zmluvnými podmienkami a súvisiacimi dokumentmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, alebo sú proti záujmom prevádzkovateľa
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a meniť údaje zadané internetovým obchodom do svojho profilu
 • dáta dodané partnermi prostredníctvom xml súborov sú používané na zobrazovanie na stránkach www.najnakup.sk a partnerských weboch, prípadne na vytváranie štatistík o internetovom nakupovaní
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov, pokiaľ nedôjde k úhrade faktúry do dátumu splatnosti
 • za porušenie všeobecných zmluvných podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zastaviť zobrazovanie dát súvisiacich s internetovým obchodom do vykonania nápravy alebo na dobu neurčitú

5, Cena a platobné podmienky

 • registrácia a zverejnenie obchodu v zozname obchodov je zdarma
 • podľa typu programu (viď Cenník a programy) môžu byť prekliky návštevníkov z www.najnakup.sk a partnerských webov spoplatnené
 • neštandardné reklamné služby sú ponúkané na základe individuálnych dohôd
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na spoplatnenie nadštandardných služieb

6, Ukončenie poskytovania služieb

 • partner je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie platených alebo neplatených služieb bez udania dôvodu, s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia o ukončení spolupráce prevádzkovateľovi
 • partner má právo na vrátenie zostatku - nevyčerpaného kreditu - z objednávok reklamných služieb uskutočnených v lehote najviac 3 mesiace pred písomným požiadaním o vrátenie kreditu

7, Záverečné ustanovenia

 • zmluvný vzťah medzi najnakup.sk a internetovým obchodom sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zz v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej Republiky
 • najnakup.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VZP ako aj súvisiace dokumenty
 • VZP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VZP
 • Vykonaním registrácie internetového obchodu na stránkach www.najnakup.sk alebo partnerských weboch internetový obchod potvrdzuje súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami
  (tiež cenníkom a špecifikáciou xml súboru), a zaväzuje sa ich dodržiavať
 • VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť 13.2.2023